Zdvojené a dutinové podlahy podle norem EN a ČSN

Zdvojené a dutinové podlahy podle norem ČSN a EN musí mít takové vlastnosti, aby byly schopné přenášet předpokládaná zatížení po dobu předpokládané životnosti. Požadavky na zdvojené a dutinové podlahy stanovují normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy  a ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy. Dále je možné použít některá ustanovení normy ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení a ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě a další související normy.

Základní vlastností těchto podlah podle ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy  a ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy je únosnost podlahy. Ta se řadí podle mezního zatížení do 6 tříd 1 – 6 (1. třída jsou 4kN……až 6. třída 12kN). Hodnota v kN je minimum, které podlaha musí přenést při normové zkoušce před zborcením v nejméně únosném bodě. Mezní zatížení je pouze kritériem pro zatřídění. Pokud není stanoveno jinak, považuje se maximální provozní zatížení 1/2 mezního zatížení, tedy např. pro mezní zatížení třídy 1 …4kN je provozní 2kN, nebo pro třídu 2 je mezní zatížení 6kN, provozní tedy 3kN,… až třída 6, kdy mezní je 12kN a tedy provozní minimálně 6kN. Pokud je požadován součinitel spolehlivosti 3, je provozní zatížení 1/3 mezního.

Zátěžová třída pro systémy zdvojených podlah
Třída dle ČSN 12825 a 13213 Mezní zatížení Provozní zatížení * Doporučené příklady použití
1 ≥ 4 kN 2 kN Kanceláře bez přístupu veřejnosti a bez těžších zařízení
2 ≥  6 kN 3 kN Kanceláře s přístupem veřejnosti, bytové plochy
3 ≥ 8 kN 4 kN Místnosti s vyšším zatížením, archivy s nižším zatížením
4 ≥ 9 kN 4,5 kN Plochy s fixovanými sedačkami, showroomy
5 ≥ 10 kN 5 kN Výstavní plochy, dílny s lehčím zatížením, knihovny
6 ≥ 12 kN 6 kN Těžké průmyslové provozy
* Součinitel spolehlivosti 2 nebo 3

U zdvojených podlah norma řadí podlahy podle průhybu pod provozním zatížením do 3 tříd: A – do 2,5 mm, B – do 3 mm, C – do 4 mm; u dutinových podlah je maximální přípustný průhyb při provozním zatížení 1/300 skladebného rozměru desky, tedy 2 mm.

Normy uvádí, že plošné (rovnoměrné) zatížení by nemělo být považováno za charakteristiku únosnosti! Plošné zatížení zdvojené a dutinové podlahy podle norem není tedy možné testovat, protože na to neexistuje žádná metodika. Plošnou únosnost lze určit pouze nezávazně a orientačně. Spodní konstrukce zdvojené podlahy (sloupky) musí přenést čtyřnásobek provozního zatížení. Např. třída 2 … mezní zatížení 6kN, provozní při součiniteli spolehlivosti 2 … 3kN, tedy sloupek musí unést 12kN.

Zatížení se zkouší na smontovaném systému zdvojené podlahy a proto je přípustná deklarace únosnosti pouze toho, co bylo odzkoušeno a není možné jednotlivé prvky nahrazovat těmi, které při zkouškách nebyly použity!

Další požadavky

Další požadavky a parametry zdvojené a dutinové podlahy podle norem se týkají také vlastností jako rozměrová přesnost, požární odolnost, reakce na oheň, tepelná vodivost, pohlcení nárazu tvrdým tělesem, odolnost proti korozi, akustické vlastnosti, odchylky rozměrů desek, elektrostatická vodivost a další. Všechny tyto vlastnosti zdvojené a dutinové podlahy podle norem musí být zkoušeny na originálních komponentech, které budou realizovány v praxi. Nelze zaměňovat komponenty jinými, než originálními. Základní vlastnosti zdvojených a dutinových podlah Lindner jsou deklarovány v technických listech. Další parametry můžeme na vyžádání doložit.

V případě návrhu nebo posouzení technických parametrů nových nebo stávajícíh podlah se neváhejte se na nás obrátit na kontaktech zde