Menu
Klasifikace a označení zdvojených podlah podle EN ČSN 128252022-10-02T15:59:29+02:00

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE

ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy

Podle normy ČSN EN 12825 článku 4.1 jsou zdvojené podlahy tříděny podle mezního zatížení do 6 tříd.

ZDVOJENÉ PODLAHY Z HLEDISKA ÚNOSNOSTI

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ = MEZNÍ ZATÍŽENÍ / SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI (2)

Třída Provozní zatížení Mezní zatížení
1 2 kN ≥ 4 kN
2 3 kN ≥ 6 kN
3 4 kN ≥ 8 kN
4 4,5 kN ≥ 9 kN
5 5 kN ≥ 10 kN
6 6 kN ≥ 12 kN

ZDVOJENÉ PODLAHY Z HLEDISKA PRŮHYBU

TŘÍDA PRŮHYBU = maximální průhyb při zatížení provozním zatížením

Třída Maximální průhyb
A 2,5 mm
B 3,0 mm
C 4,0 mm

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH POJMŮ:

 • Třída únosnosti zdvojené podlahy závisí na maximálním mezním bodovém zatížení, které je podlaha schopna unést.
 • Mezní zatížení je maximální bodové zatížení, které je ještě podlaha schopna unést. Zohledňuje bezpečnostní faktor, který je ztvárněn součinitelem spolehlivosti. Mezní zatížení je součinem provozního zatížení a součinitele spolehlivosti.
 • Provozní zatížení (working load) je skutečné reálné zatížení, které bude na podlahu maximálně působit. Provozní zatížení je rovno podílu mezního zatížení a součinitele spolehlivosti.
 • Součinitel spolehlivosti (safety factor) = součinitel, jímž se dělí hodnota meze pevnosti (mezního zatížení) pro stanovení provozního zatížení.
  Jsou specifikovány dvě třídy součinitelů spolehlivosti v závislosti na specifických nebo místních podmínkách: 2,0 a 3,0.
 • Třída průhybu se stanoví podle průhybu desky zatížené provozním zatížením. Průhyb se měří v nejnižším bodě desky. Velikost průhybu má vliv na komfort při chůzi a životnost koberce na podlaze.

POSTUP NÁVRHU ÚNOSNOSTI ZDVOJENÝCH PODLAH

Při návrhu únosnosti zdvojené podlahy např. v datových centrech nebo rozvodnách doporučujeme navrhovat na zatížení nejtěžšího technologického kusu vyděleného třemi + 80 kg. Z něj pak výpočtem dojdeme k provoznímu zatížení a přes tabulku pak k třídě únosnosti.

 • Příklad 1: Nejtěžší kus má hmotnost = 700 kg → 700 / 3 = 233 kg → 233 + 80 = 318 kg → provozní zatížení je tedy > 3kN a zároveň < 4kN. Podle tohoto navrhneme podlahu ve 3. třídě únosnosti, která má provozní zatížení 4kN.
 • Příklad 2: Nejtěžší kus má hmotnost = 1000 kg → 1000 / 3 = 333 kg → 333 + 80 = 413 kg→ minimální provozní zatížení je tedy > 4kN a zároveň < 4,5kN. Podle tohoto navrhneme podlahu ve 4. třídě únosnosti, která má provozní zatížení 4,5kN.

Pokud je podlaha vyšší jak 40 cm, doporučujeme u datových center a rozvoden namontovat příčníky, které také mohou zvýšit únosnost.

U stávajících zdvojených podlah lze únosnost zvýšit namontováním trámků, ale to je omezeno typem použitých sloupků, protože sloupky pro vyšší třídy mají jinou konstrukci.

POZNÁMKA K PLOŠNÉMU ZATÍŽENÍ ZDVOJENÝCH PODLAH

 • Plošné zatížení zdvojených podlah není možné testovat, není na to žádná metodika.
 • Orientačně lze plošné zatížení zdvojené podlahy stanovit jako 5 násobek provozního zatížení.
 • Rovnoměrné zatížení by nemělo tedy být považováno za charakteristiku únosnosti, tou je pouze bodové (koncentrované) zatížení podle normové metodiky zkoušení – ČSN EN 12825 – Zdvojené podlah.

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY – PROVOZOVNA:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

Technické listy dalších typů podlah naleznete na jednotlivých produktových stránkách, nebo Vám je zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA